Handelsbetingelser

Waitly ApS

Bryghuspladsen 8 3.
1473 København K
Danmark

CVR: 40 49 92 29

E-mail: support@waitly.dk

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Waitly ApS, cvr 40499229 og Kunden, uanset hvor Kunden er hjemmehørende, og uanset om Kunden er erhvervsdrivende eller privatperson. Ved uoverensstemmelse mellem Waitly ApS´ salgs- og leveringsbetingelser og Kundens almindelige betingelser er Waitly ApS´ salgs- og leveringsbetingelser gældende, medmindre andet er aftalt. Ingen af parterne er berettigede til at overdrage rettigheder eller forpligtelser i henhold til nærværende aftale.

1. AFTALEGRUNDLAG

1.1. Waitly ApS leverer administration af vente- og interesselister (herefter kaldt ventelister) for kunden. Waitly har ingen kompetencer til at anvise boliger eller andre ydelser som bliver udbudt via venteliste og kan derfor på ingen måde gøres ansvarlig i forbindelse med anvisningen.

1.2 En afgiven ordre er først bindende for Waitly ApS, når Kunden har betalt den aftalte pris for opskrivning til ventelisten. Aftalen om opskrivning til ventelisten fortsætter kontinuerligt indtil kunden ikke længere betaler til ventelisten eller indtil kunden opsiger abonnementet. Betalt opskrivning til ventelisten kan alene opsiges, så opsigelsen får virkning når det aftalte tidsrum vedr. abonnement udløber.

2. PRISER, RETURRET OG FAKTURERINGSGEBYR

2.1 Alle priser er inkl. moms og gælder for det aftalte tidsrum for opskrivning til ventelisten som oplyst på hjemmesiden. Der er ingen returret for Kunden når der er betalt for opskrivning til ventelisten. Opskrivningen på ventelisten effektueres og regnes fra den dag betaling af opskrivningen sker. Opskrivning til ventelisten betales årligt eller som aftalt og fortsætter løbende, hvis Kunden ønsker at bibeholde sin plads på ventelisten.

2.2 Forøges Waitly ApS´ omkostninger som følge af Kundens forhold grundet manglende betaling, kan Waitly kræve godtgørelse herfor i form af rykkergebyr, omkostninger til indkrævning m.v jf. renteloven.

3. BETALING

3.1 Betaler Kunden ikke rettidigt, og/eller modtager Waitly ApS ikke tilfredsstillende kreditoplysninger om Kunden, er Waitly ApS berettiget til at standse levering, indtil der sker betaling. I dette tilfælde får kunden en frist på 5 dage til at indbetale. Betales der ikke inden for 5 dages fristen taber kunden sin plads på ventelisten. Kundens pligt til rettidig betaling består uanset en eventuel afgivet reklamation. Kunden er ikke berettiget til at modregne.

3.2 Senest 1 måned før udløbet af den aftalte opskrivning til ventelisten, fremsender Waitly en advisering om betaling for den følgende periode, så Kunden er sikret på at bibeholde sin plads på ventelisten. Hvis der ikke er betalt senest når det forudgående års abonnement udløber, bibeholder man ikke sin plads på ventelisten men taber den og det tidligere abonnement anses for ikke at være fortsat. Ved manglende betaling har Kunden således ikke længere en plads på ventelisten.

4. LEVERING

4.1. Levering sker på en digital platform som Kunden kan tilgå fra internettet.

4.2. Faktura for betaling sendes til den af Kunden oplyste e-mailadresse.

4.3. Levering foretages snarest muligt efter Kundens betaling af gebyr for opskrivning på venteliste. Waitly ApS er således berettiget til først at foretage levering når gebyret er betalt. Aftalt leveringstid anses for overholdt, når Waitly ApS senest dagen efter modtagelse af betaling giver Kunden adgang til platformen med administration af ventelisten.

4.4. Leverer Waitly ApS ikke rettidigt, jf. pkt. 4.3 foreligger forsinkelse. Ønsker Kunden at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, skal Kunden meddele Waitly ApS en ny, rimelig frist for levering. Er levering ikke sket inden udløbet af den rimelige frist, er Kunden berettiget til at hæve købet. Er en sådan rimelig frist ikke meddelt Waitly ApS inden 2 dage efter forsinkelsens indtræden, taber Kunden sin ret til at hæve, og Waitly ApS skal levere snarest muligt.

4.5 Waitly kommunikerer med kunden via e-mail samt sms-beskeder, hvis mobil nr. er tilføjet profilen.

5. MANGLER OG REKLAMATION

5.1. Waitly ApS er alene ansvarlig for administration af ventelisten og kan ikke gøres ansvarlig for krav der vedrører andre juridiske virksomheders dispositioner i forbindelse med ventelisten, f.eks. Vedr. tildeling af lejligheder, idet Waitly ApS ingen kompetencer har i forhold til dispositioner vedr. ventelisten. Waitly kan således heller ikke gøres ansvarlig for, hvem der kontaktes af andre juridiske virksomheder eller hvem der f.eks. gives mulighed for at købe lejligheder. Tildeling af lejligheder sker ud fra den anden juridiske virksomheds bestemmelser/vedtægter. Ønsker Kunden at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende for manglende adgang til administrationsplatformen, skal Kunden meddele Waitly ApS en ny, rimelig frist for udbedring. Er udbedring ikke sket inden udløbet af den rimelige frist, er Kunden alene berettiget til at kræve forholdsmæssigt afslag i prisen for ventelistegebyret. Er en sådan rimelig frist ikke meddelt Waitly ApS inden 2 dage efter Kunden har opdaget den manglende adgang til administrationsplatformen, taber Kunden sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, og Waitly ApS skal levere snarest muligt.

6. ERSTATNING

6.1. Waitly ApS er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, herunder tabt avance, goodwill, manglende eller ikke opnåede økonomiske fordele og målsætninger, produktionstab, tab af data, tab som følge af at Waitly ApS´ leverancer ikke kan benyttes som forudsat, eller tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes.

6.2. Waitly ApS kan ikke gøre ansvarlig for eventuelle fejl på hjemmesiden, platformen, systemet, eller i tekst eller billeder der skyldes, at materialet fra foreningen side ikke har været retvisende. Ligeledes kan Waitly ikke gøres ansvarlig for andre juridiske personers øvrige forhold.

7. OPLYSNINGSPLIGT

7.1. Oplysninger fra Waitly ApS eller en af Waitly ApS´ forretningsforbindelser vedrørende produkters anvendelighed, kapacitet og tekniske data i kataloger, brochurer, prospekter, annoncer og lignende, er alene at betragte som omtrentlige og kan ikke anses som tilsikrede, og Waitly ApS er ikke ansvarlig for, at det leverede opfylder Kundens behov eller anvendelsesformål, medmindre Kunden har krævet dette, og dette er accepteret af Waitly ApS. Waitly ApS tager forbehold for konstruktions- og/eller designændringer før leveringstidens indtræden og under forløbet af flere leveringer.

7.2. Kræver produkter en særlig beskrivelse med henblik på installation, tilslutning, drift og/eller vedligeholdelse, vil Waitly ApS forsyne Kunden med sådanne beskrivelser senest på leveringstidspunktet. Waitly ApS kræver, at en sådan beskrivelse behandles fortroligt.

8. BRUGSRET, GARANTI OG OVERDRAGELSE TIL TREDJEMAND

8.1. Det er alene den der har tegnet abonnementet vedr. opskrivning på ventelisten der har adgang til administrationsplatformen og kan gøre brug af pladsen på ventelisten. Medarbejdere hos Waitly, 3 partnere som vi samarbejder med eller benytter deres service, administrationshuse eller andre som kunden har givet ret til må tilgå data omkring ventelisten.

8.2 Waitly ApS forbeholder sig ret til at udskifte dele af en leverance med dele af samme kvalitet som det oprindelig aftalte, hvis Kunden skriftligt informeres om sådanne udskiftninger, når der er tale om leverancer, hvor det ikke i almindelighed er afgørende for Kunden, om produktet er fra den ene eller anden producent. Waitly ApS er i øvrigt berettiget til at foretage mindre ændringer i leverancer, hvor det skønnes teknisk nødvendigt.

8.3 Det er muligt for forældre at købe et abonnement til mindreårige børn i husstanden. Når det mindreårige barn bliver myndigt, skal barnet selv oprette en profil for at beholde pladsen på ventelisten.

9. PERSONDATA

9.1 Persondata behandles i overensstemmelse med persondataforordningens regler.

9.2 Waitly ApS gives samtykke til at videregive personoplysninger til den anden juridiske virksomhed samt virksomheder Waitly indgår i et professionelt samarbejde med, herunder administrator for den anden juridiske virksomhed.

9.3. Waitly ApS er databehandler på vegne af den anden juridiske virksomhed, herunder den anden juridiske virksomheds administrator, såfremt man er skrevet op på ventelisten til denne.

9.4. Waitly er datansvarlig hvis man alene står registreret på en interesseliste men ikke på ventelisten.

10. TVISTER

10.1. Tvister i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres efter dansk ret, dog undtaget dansk rets lovvalgsregler. Værneting for retssag anlagt af Kunden mod Waitly ApS er Waitly ApS hjemting. Værneting for retssag anlagt af Waitly ApS mod Kunden er Waitly ApS hjemting eller Kundens almindelige hjemting, efter Waitly ApS valg.

Generelle vilkår for tilmelding

Ved tilmelding til vente- og/eller interesselister ejet af Waitly, accepterer du at kunne modtage nyheder, information om nye ventelister, information om Waitly, konkurrencer, anbefalinger og reklame fra Waitly’s samarbejdspartnere og deres produkter.

Ved tilmelding til vente- og/eller interesselister ikke ejet af Waitly, vil du ikke modtage nyheder, information om nye ventelister, konkurrencer, anbefalinger og separat reklame fra Waitly’s samarbejdspartnere og deres produkter. Men du accepterer at modtage information om Waitly, såsom opdateringer eller nyheder som har relevans ift. din opskrivning.

Waitly må gerne spørge dig om at opdatere dine oplysninger, ligesom du giver dit samtykke til at Waitly må håndtere dine personlige oplysninger, som du selv har oplyst i din profil.